Sensorisen integraation terapia

Sensorinen integraatio on synnynnäinen neurobiologinen prosessi, joka tarkoittaa kykyä jäsentää aistitietoa kehosta ja ympäristöstä käyttöä varten. Aistitiedon jäsentäminen luo perustaa käyttäytymisen hallinnalle, käsitteelliselle ja motoriselle oppimiselle. Osalla lapsista kehityksellinen häiriö saattaa heikentää kykyä säädellä ja tulkita aistiärsykkeitä. Tällöin lapsi voi reagoida yli- tai aliherkästi normaaleihin aistimuksiin, hänellä voi olla vaikeus hahmottaa aistiärsykkeitä oikein ja/tai hänen voi olla vaikeus suunnitella ja tuottaa toimintoja, mitkä vaativat motorista ohjailua (esim. pukemiset, riisumiset, liikuntaleikit, käden taidot, uusien taitojen oppiminen).

Sensorisen integraation terapia (SI-terapia) toteutetaan sensomotorista ja runsaasti aistikokemuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Mielekäs terapiatila mahdollistaa lasta oppimaan uusia toiminnallisia valmiuksia ja taitoja tavoitteellisen leikin kautta.  Terapia on lapselle mieluinen kokemus, sillä hän saa olla terapiassaan aktiivinen osallistuja.

SI-terapian kesto vaihtelee lapsen ongelmien ja edistymisen mukaan useimmiten puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Terapiakerran kesto on 60 minuuttia. Sensorisen integraation terapiamenetelmän käyttäminen edellyttää laillistettua koulutusta.